Tablety dla placówek opiekuńczych sprawujących opiekę nad osobami starszymi – nabór zamknięty

12.10.2021
Tablety dla placówek opiekuńczych sprawujących opiekę nad osobami starszymi – nabór

Okres izolacji w czasie pandemii pokazał, jak ważną rolę odgrywa kontakt z drugim człowiekiem i jak negatywnie samotność wpływa na stan zdrowia seniorów. Jest to trudne doświadczenie dla mieszkańców placówek sprawujących opiekę nad osobami starszymi. W związku z tym Fundacja Biedronki podjęła decyzję o przekazaniu wybranym placówkom opiekuńczym tabletów w celu umożliwienia mieszkańcom komunikacji z rodziną i bliskimi oraz przyczynienia się do zwiększenia aktywności seniorów.

Fundacja Biedronki przekaże zakwalifikowanym placówkom w formie darowizny urządzenia z rozszerzoną 3-letnią gwarancją, etui oraz szkłem ochronnym.

Kto może ubiegać się o tablety:
Projekt skierowany jest do placówek świadczących całodobową opiekę nad seniorami (osoby pow. 60.r.ż.). Jeśli więc Państwa placówka:

 • jest Domem Pomocy Społecznej, Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym, Zakładem Pielęgnacyjno-Opiekuńczym bądź Hospicjum stacjonarnym,
 • opiekuje się seniorami,
 • posiada dostęp do bezprzewodowego internetu,
 • widzi potrzebę wsparcia w formie przekazania tabletów (Fundacja Biedronki jest gotowa przekazać od jednej do maksymalnie kilku sztuk urządzeń na rzecz jednej zakwalifikowanej placówki),
 • prowadzi działalność zgodną z celami statutowymi Fundacji Biedronki

może ubiegać się o wsparcie Fundacji Biedronki.

Jak można się zgłaszać
NABÓR ZAMKNIĘTY

 1. Formularz do składania wniosków będzie aktywny do dnia 21.10.2021 do godz. 17:00 lub wcześniejszego wyczerpania się puli zakupionych przez Fundację Biedronki tabletów.
 2. Nie ma możliwości zgłoszenia zapotrzebowania na tablety innego niż poprzez wypełnienie powyższego formularza – oznacza to, że zgłoszenia mailowe, telefoniczne lub listowne nie będą rozpatrywane.
 3. Liczba tabletów jest ograniczona, w związku z tym nie gwarantujemy przekazania tabletów do wszystkich zgłoszonych placówek.
 4. Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność prawną za prawdziwość dostarczonych informacji.
 5. Wypełnienie wniosku nie oznacza przyznania pomocy i udzielenia darowizny.
 6. Wniosek jest niezbędny do uruchomienia procedury rozpatrzenia go przez Fundację Biedronki.
 7. Fundacja Biedronki może zwrócić się do wnioskodawcy o udzielenie dodatkowych informacji i okazania dokumentów.
 8. Kryteria przyznawania pomocy obejmują w szczególności: zgodność z celami statutowymi Fundacji Biedronki, posiadanie statusu Domu Pomocy Społecznej, Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego bądź Hospicjum stacjonarnego; odsetek mieszkańców powyżej 60. roku życia, posiadanie dostępu do bezprzewodowego internetu; pierwszeństwo będą miały placówki, które nie posiadają do tej pory ogólnodostępnego sprzętu do komunikacji oraz które zaproponują ciekawy sposób wykorzystania tabletów, zgodny ze wskazanym celem, jakiemu miałyby służyć.
 9. Na podstawie wniosków, udzielonych informacji, przekazanych dokumentów, ich weryfikacji oraz powyższych kryteriów i innych Fundacja Biedronki podejmuje decyzję o odmowie przyznania pomocy albo o jej przyznaniu i liczbie przyznanych tabletów (podana przez Państwa liczba tabletów stanowi jedynie życzenie wnioskodawcy). Decyzja ta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 10. Fundacja Biedronki nie ma obowiązku informowania wnioskodawcy o nieprzyznania pomocy, odmowa nie wymaga także uzasadnienia ani podania przyczyny.
 11. Poinformujemy Państwa pisemnie lub e-mailem o przyznanej pomocy.
 12. W celu zrealizowania pomocy, Fundacja Biedronki i wnioskodawca zawierają umowę darowizny. Odmowa zawarcia umowy przez wnioskodawcę jest równoznaczna z rezygnacją z pomocy. Umowa darowizny określi prawa i obowiązki beneficjentów, w tym złożenie oświadczenia o otrzymanej pomocy i przeznaczeniu jej zgodnie z celem darowizny, przedstawienia sprawozdania z otrzymanej pomocy lub złożenie dodatkowych wyjaśnień we wskazanym terminie.
 13. Fundacja Biedronki zastrzega sobie prawo kontroli beneficjanta z zakresu wykorzystania darowizny i jej zgodności z umową.
 14. Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: kontakt@fundacjabiedronki.pl.

Pliki cookie niezbędne do prawidłowego działania serwisu

Analizy i ocena wydajności

Reklamowe pliki cookie

zapisz