Polityki prywatności • Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
 • Polityka prywatności dla kandydatów do pracy
 • Klauzula RODO
  1. Administratorem danych osobowych osób kontaktujących się z Fundacją Biedronki w sprawach związanych z działalnością Fundacji, jest Fundacja Biedronki z siedzibą w Poznaniu, Pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań, wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000834234.
  2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem na adres:
   kontakt@fundacjabiedronki.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Biedronki, ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1 | 00-728 Warszawa
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu przygotowania odpowiedzi na zadane pytanie skierowane w treści wiadomości mailowej, zgłoszoną sprawę, obsługi prowadzenia z Państwem korespondencji przesłanej na adres:
   kontakt@fundacjabiedronki.pl umieszczony na stronie Fundacji w zakładce kontakt oraz obrony przed lub zgłoszeniem roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania danych podanych przez Państwa danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora -art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, zgłoszoną sprawę i obsługa korespondencji lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami lub ich zgłaszanie.
  4. Odbiorcami danych są podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w tym dostawcy usług IT, a także osoby trzecie w związku ze świadczonymi na rzecz Administratora usługami, jak również uprawnione organy, jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
  5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie, a po jego zakończeniu przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.
  6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących oraz prawo żądania sprostowania tych danych, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Administrator danych może nie uwzględnić sprzeciwu jeśli wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

   Uprawnienia, o których mowa powyżej można wykonywać poprzez skontaktowanie się z Administratorem na adres e-mail: kontakt@fundacjabiedronki.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Biedronki, ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1 | 00-728 Warszawa.

   Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
  7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu. Brak podania danych uniemożliwia udzielenie odpowiedzi.

Pliki cookie niezbędne do prawidłowego działania serwisu

Analizy i ocena wydajności

Reklamowe pliki cookie

zapisz