Startuje program dla organizacji pomocowych

10.10.2022
Rosnące koszty utrzymania szczególnie uderzają w najuboższych. Przybywa osób, które nie mają wystarczających środków na zakup żywności. Kluczową rolę w tym trudnym okresie mają do odegrania organizacje pomocowe. W ramach naszego programu chcemy je wesprzeć, by mogły zwiększyć skalę swojego działania, przede wszystkim w zakresie zapewnienia żywności.

Program „Żywnościowy SOS” jest skierowany do fundacji, stowarzyszeń oraz kościelnych osób prawnych posiadających status organizacji pożytku publicznego wspierających najbardziej wrażliwe grupy społeczne – osoby dotknięte ubóstwem, chorobą i niepełnosprawnością, w kryzysie bezdomności, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych. Do rozdysponowania są łącznie ponad 4 miliony złotych.

Startuje program dla organizacji pomocowych

Zakwalifikowane do programu organizacje otrzymają pomoc w formie e-Kodów do wykorzystania na zakupy w sieci sklepów Biedronka. E-Kody zostaną przekazane w dwóch turach: w listopadzie 2022 oraz w lutym 2023.

Kto może skorzystać z programu?

1. Warunkiem przyznania pomocy jest zgodność celów statutowych organizacji z celami programu Fundacji Biedronki, tj. wspieranie najbardziej wrażliwych grup społecznych, a w szczególności: przeciwdziałanie ubóstwu, niedożywieniu, pomoc społeczna, dobroczynność, pomoc w sytuacjach kryzysowych.

2. Uprawnionymi do otrzymania pomocy są fundacje, stowarzyszenia oraz kościelne osoby prawne posiadające status organizacji pożytku publicznego, które prowadzą jeden z poniższych rodzajów działalności:

  • Prowadzą placówki: noclegownie, ogrzewalnie, jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością,
  • Prowadzą działalność polegającą na udzielaniu pomocy żywnościowej na rzecz osób dotkniętych ubóstwem, zagrożonych niedożywieniem, bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, np. mobilne kuchnie, paczki żywnościowe dla osób ubogich, przy czym średnia miesięczna wartości udzielanej pomocy w ciągu ostatnich 12 miesięcy musi wynosić co najmniej 10 000 zł,
  • Prowadzą hospicja stacjonarne.

3. O wsparcie mogą ubiegać się wyłącznie organizacje, które złożyły sprawozdania finansowe za 2021 rok oraz raport z działalności za 2020 lub 2021 rok oraz które udokumentują rodzaj i skalę prowadzonej działalności.

Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem wsparcia w ramach programu, prosimy o wypełnienie formularza aktywnego do 23 października 2022. Prosimy o zwrócenie uwagi na załączniki, które powinny zostać obowiązkowo dołączone do wniosku. Formularze niekompletne lub wypełnione nieprawidłowo nie będą rozpatrywane.

Zaznaczamy, że termin przyjmowania zgłoszeń może zostać skrócony, ze względu na wcześniejsze zapełnienie listy uczestników. O kwalifikacji do programu zadecyduje kolejność zgłoszeń i dopełnienie formalności.

Uwaga: wypełnienie formularza nie oznacza zakwalifikowania do programu.

Szczegółowe zasady ubiegania się o pomoc określa regulamin.

Pliki cookie niezbędne do prawidłowego działania serwisu

Analizy i ocena wydajności

Reklamowe pliki cookie

zapisz