Fundacja Biedronki dla polskiej geriatrii

  • Opis programu: Fundacja Biedronki wspiera finansowo szpitale prowadzące oddziały geriatryczne i przekazuje im darowiznę na zakup sprzętu medycznego
  • Partnerzy programu: szpitale prowadzące kliniki, oddziały i poradnie geriatryczne w całej Polsce
  • Beneficjenci: placówki geriatryczne oraz seniorzy, którzy korzystają z opieki geriatrycznej
  • Budżet programu: indywidualny dla danej placówki; status na wrzesień 2022: blisko 850 tys.

Na czym polega program?

„Fundacja Biedronki dla polskiej geriatrii” to program, w ramach którego wsparcie finansowe na zakup sprzętu medycznego otrzymują ośrodki, które zajmują się opieką geriatryczną.

Program Fundacji Biedronki ma na celu wsparcie polskiej geriatrii, co jest szczególnie ważne w obliczu starzejącego się społeczeństwa. Według szacunków w 2050 roku osoby w wieku 60+ będą stanowiły aż 40% ludności Polski1. Jest to ogromne wyzwanie m.in. dla systemu ochrony zdrowia, który w przyszłości będzie musiał sprostać rosnącym potrzebom w zakresie opieki nad osobami starszymi. Częściową odpowiedzią na te potrzeby ma być wsparcie Fundacji Biedronki i pomoc w postaci darowizn finansowych. W planie jest objęcie programem kolejnych szpitali, oferujących opiekę geriatryczną.

Obdarowani:

  • Pierwszym obdarowanym szpitalem jest Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach, który otrzymał darowiznę w wysokości prawie 600 000zł.

    Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach dysponuje 44 łóżkami dla chorych i ma bogate, bo przeszło sześćdziesięcioletnie doświadczenie w kompleksowym diagnozowaniu i leczeniu osób starszych. Pacjenci objęci są opieką zespołu specjalistów, a placówkę można uznać za centrum śląskiej geriatrii. Dzięki darowiźnie zakupiono m.in. aparaturę USG, holtery potrzebne do monitorowania akcji serca, fotele do pobierania krwi, czy też przenośne koncentratory tlenu. Fundacja Biedronki wyposażyła również poradnię okulistyczną w nowoczesny aparat służący do tomografii komputerowej oka. Jest to nieinwazyjne badanie diagnostyczne, które trwa tylko kilka minut, a może dostarczyć cennych informacji na temat takich chorób jak jaskra i zwyrodnienie plamki żółtej (AMD). Symboliczne przekazanie sprzętu dla szpitala zbiegło się z obchodami Światowego Dnia Chorego.
  • Drugą placówką, która otrzymała wsparcie finansowe (blisko 250 000 zł) na zakup sprzętu jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego.

    Oddział Geriatrii SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego sprawuje całościową, całodobową opiekę medyczną nad chorymi w wieku podeszłym. Oddział Geriatrii - stanowi siedzibę Kliniki Geriatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i rocznie przyjmuje ok. 700 pacjentów. Dzięki otrzymanej darowiźnie Szpital MSWiA w Białymstoku kupił na potrzeby oddziału geriatrii m.in. sprzęt do diagnostyki i wspomagania terapii zaburzeń połykania u pacjentów geriatrycznych, głowice do aparatów USG czy też spirometr służący do diagnostyki POCHP (przewlekłej obturacyjnej choroby płuc). W sumie to ponad 60 urządzeń diagnostycznych i leczniczych oraz innych przydatnych w codziennej opiece nad seniorami - jak np. inhalatory czy przyrząd do pomiaru siły uścisku dłoni.

1 Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za 2019 r., Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Warszawa, 2020 r., s.9: https://das.mpips.gov.pl/source/2020/Informacja%20za%202019%20r.%2027.10.2020%20r..pdf, ostatni dostęp 14.01.2022

Pliki cookie niezbędne do prawidłowego działania serwisu

Analizy i ocena wydajności

Reklamowe pliki cookie

zapisz